KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar                                                                                                           Soru ve Cevaplar

Bugün :  

  Sık Kullanılanlara Ekle                                                                                                                                                                                                                                                         Başlangıç Sayfası Yapın
 

Bismillahirrahmanirrahim

 Soru-56: Sünni birisi olarak size sormak istediğim bir soru vardır. Okuduğum ve duyduklarıma göre (yanlışlarım varsa düzeltiniz), Şii anlayışında bir Mehdi inancı (biz Sünnilerde de var fakat Şiilerin ki gibi değil) var ve kıyamete yakın bir zamanda zuhur edecek, zulüm ve günahla dolan yeryüzünü adaletle ve iyiliklerle dolduracak. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor: 1400 sene önce gelen Muhammed (s.a.v) zamanında da dünyanın her tarafı zulüm ve zulümat ve pisliklerle kaplanmıştı; fakat Muhammed (s.a.v) yirmi üç senelik kısa bir zamanda Allah'ın yardımı ve izniyle İslamiyet'i dünyanın başına geçirdi; zulmü kaldırdı; zalimleri defetmesine rağmen yine de insanların beşte birine ve yeryüzünün yarısına (o zamanki coğrafi konuma göre) sözünü dinlettirebildi. Bilindiği üzere son peygamberin inananları, diğer bütün peygamberlerin inananlarından daha fazlaydı; çünkü son peygamberdi. Muhammed (a.s.v) (bine yakın mucize de göstermesine rağmen) dünyanın tamamına sözünü dinlettiremedi; ahir zaMandA ge|ece[ Mehdi nasıl ve ne şekilde yeryüzünü adaletle ve iyilikle doldurabilecek; hem akıl ve mantık ve hikmet kanunlarına nasıl ters gelmeyecek? Cevabınızı bekler, saygılar sunarım

 

Cevap-56: Muhterem kardeşim, evvela sorduğunuz soru açısından Şia ile Ehl

i Sìnned arAsında bir fark söz konusu değildir; fark başka açıdandır. Yani Hz. Mehdi'nin bazı özellikleri açısındandır. Ama her iki grup da ahiruzzamanda Resulullah'ın (s.a.a) Eh|-i BeytI'ndun olan bir yüce şahsiyetin kıyam ederek yeryüzünü adaletle dolduracağı, İlahi hakimiyeti bütün dünyayA hakim kılacağı noktasında birleşmektedirler.

Kaldı ki bu  İlahi va'din gerçekleşeceği (Allah'ın dininin bütün dünyaya hakim olacağı ve Allah'ın salih kullarının yeryüzünü miras alıp onahakym kđlınQcak\arı) bizzat Kur'an tarafından haber verilmektedir.  İşte bunlardan bazı örnekler:

 

"Andolsun biz, Zikir'den (Tevrat'tan) sonra (Davud'a indirilmiş) Zebur'da da yazdık ki: "Şüphe yok ki yeryüzü, sa|ih {ullqrımQ miBas {alacaktır." (Enbiya, 105)

 

"Allah sizden inanıp iyi işlerde bulunanlara va'detti ki, onlardan önce gelip geçenleri nasıl yeryüzünde halife (hakim) kıldıysa, onları da mutlaka yeryüzünde halife (hakim) kılacak; hiçbir şeyi bana ortak koşmadan yalnızca bana kulluk etmeleri için, onlara razı ve hoşnut olduğu dinlerini nasip edip o dini, yerleştirip sağlamlaştıracak ve korkularını emniyete dönüştürecektir..." (Nur, 55)

 

"Müşrikler istemese de, bütün dinlere üstün ve galip getirmek üzere elçisini hidayet ve hak dinle gönderen O'dur." (Tevbe, 33, Saf, 9)

 

Görüldüğü gibi bu ayetlerde, Yeryüzünün Allah'ın salih kullarına miras kalacağı, İman edip de salih amel işlEyen|eri~ muDlakA yebyüzÌne xalife ve hakim kılınacağı, İslam dininin, yeryüzünde yerleşip sağlamlaşacağı, inananların korkularının emniyete dönüşeceği ve bilahare Müşrikler istemese de Resulullah'ın getirdiği hak dinin bütün dinlere galip kılınacağı va'd edilmektedir. Oysa şu ana kadar bE İlAhi Fa'dlerin gerçekleşmediği ortadadır.  İşte biz, bu ve benzeri ayetlere ve bu konuda Şia ve Sünni kaynaklarda nakledilen yüzlerce hadise dayanarak bunların Hz. Mehdi zamanında gerçekleşeceğini söylüyoruz.

Aslında sizin bu kıyaslamanız bir kere yanlıştır. Zira bunun Resulullah'ın zamanında gerçekleşmediği (haşa) Resulullah'tan kaynaklanan bir durum değildir ki böyle bir0kıyaslamaya da yer kalmış olsun. Veya Hz. Mehdi'nin zamanında gerçekleşeceği yine ondan kaynaklanan bir şey değildir. İlahi irade böyle tecelli etmiş ve Allah-u Teala ahiruzzamanda bu va'din gerçekleşmesini murad etmiştir ve böyle maslahat görmüştür. Bu ise onun sonsuz kudret ve lütfüyla gerçekleşecektir. Kısacası böyle bir şeye inanmak (haşa) Hz. Mehdi'nin Resulullah'tan üstün veya önemli olduğu anlamına gelmez.

 

 

Soru:  Cevabınız için teşekkür ederim. Ama bir de olayı  "Eğer Allah isteseydi, bütün insanları ehl-i iman yapardı." ayeti açısından değerlendirirsek, nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Cevabınızı beklerim.

 

Cevap: Muhterem kardeşim, ben teşekkür ediyorum. Sorunuza gelince, bunu biraz garipsediğimi söylemek isterim. Aziz kardeşim, bahsettiğiniz ayetle, benim ortaya koyduğum ayet ve İlahi va'dler arasında hiç bir alaka yok veya daha doğrusu benzerlik söz konusu değildir. Eğer inşaallah biraz dikkat ederseniz, mese\e gayetaçı{tır> Bakın, benIm verdiįim Ayet|erdU, gurçeKleşuceğy kecin bir ůekiLde üste|ene^ İlahi bir fa'd0ve Yradeden bahCediIor.0Lütfen Ayetleri~ meAlinI te{rar birgözTen Geçibin. Ama0sizin bqhsettiğyniz< ayUtte0ise0"AlLah isteceydy şöYle OlurTu .‑" Yani AllaH böyle Ystememiůtir buyermaK istiyoB. İCtemediği içIn dU kiMse Imanda zorlanmaz‑ Builahi atalede du tebs dìşer> İnsanı~ ya@tık\arıNın da bIr değerI olamaztı. yanio zAman insAnınrobOttan biB farkı {almqzdı> Bu yüzden Biz insaNın qmelLeri^i serbest ve hür bir iradeyle seçerek yaptığına inanıyoruz. Verdiğiniz ayette bu gerçeği vurgulamak istiyor.

Belki şu açıdan bu benzetmeye gitmiş olabilirsiniz ki, eğer insanlar imanda zorlanmamışsa, o zaman nasıl dünyanın her tarafını adalet dolduracak ve İslam her yere hakim olacaktır? Eğer maksadınız bu ise, bunun cevabı şudur ki, İslam'ın her yere hakim olacağı, adaletin her yeri dolduracağını söylemek, her kesin Müslüman ve mu'min olacağı anlamına gelmez. Söylenmek istenen şudur ki hakimiyet açısından bütün dünyaya Allah'ın salih kulları hakim olacaktır. Ve Adalet düzenini sağlayacaklardır. Ama buna rağmen insanlar İslam'ı seçip seçmeme açısından serbest bırakılacaklardır. Nitekim bu konuda nakledilen bir çok hadiste, o zamanda dahi zimmi kafirlerin, (İslam'ın hakimiyeti altında yaşayacak kafirlerin bulunacağı) açıkça belirtilmiştir. Evet bu ilahi hakimiyete ters düşen ve ona engel olmaya çalışanlar ortadan kaldırılacaklardır. Her halükarda sizin de gördüğünüz gibi verdiğim ayetlerde, bütün dünyayı kapsayacak ilahi bir hakimiyetten açıkça ve vurgu yapılarak bahsedilmektedir. Farz edelim ki siz bunu Hz. Mehdi'ye yönelik tefsir etmediniz, ama bilahare bu hakimiyetin nasıl ve ne zamanda gerçekleşeceğine açıklık getirmeniz gerekir. Kaldı ki bahsettiğiniz zorlama hakkında ısrarlı olursanız, o burası için de geçerlidir. Siz bunun için ne cevap verirseniz, bizim de cevabımız o olacaktır. Allah'a emanet olun.

 

 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız | Îletişim için |

  Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de 'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM