KEVSER YAYINCILIK                                                                 

  Ana Sayfa / Makaleler /                                                                             Makaleler

Bugün :  

  Sık Kullanılanlara Ekle                                                                                                                                                                                                                                          Başlangıç Sayfası Yapın
 

Aşkın Velayeti, Imam Rıza (a.s.)

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

 SÖZ TAŞIMA

 

Kur'an-ı Kerimde ve hadislerde şiddetle kınanan ve nehy edilen büyük günahlardan birisi de söz taşımaktır.

İslam, daima Müslümanlar ve mu'minler arasında sadakat, samimiyet, doğruluk, sevgi ve muhabbetin hakim olmasını ve böylece her yerde huzur ve sükunet yaşanmasını istiyor. Bu yüzden bu esasa ters düşen ve onu zedeleyen her türlü söz, hareket ve davranışı İslam yasaklamış ve onun için azap vaadinde bulunmuştur. Yalan, gıybet, haset, tahkir, aşağılama vb. şeyler gibi.

İşte bunlardan birisi de "söz taşıma" fiilidir. Bu konuda Kur'an ve hadislerde oldukça ağır ifadeler kullanılmıştır.

 

SÖZ TAŞIMANIN ÖNEMİ VE BÜYÜKLÜĞÜ

 

 Kur'anKerim'in Kalem suresinde, kafirlerin özelliklerinden  bahsederken, onların bir özelliğini de şöyle beyan etmiştir: "Söz taşımak için hareket edip gidip gelenler..." (Kalem, 2)

 

Yine Nisa suresinin 85. ayetinde şöyle buyuruyor: "Kim güzel bir aracılık ederse, onun da o işten  bir payı (sevabı) olur. Kim kötü bir aracılık ederse, onun da o işten bir vebali olur. Allah her şeyi gözetip karşılığını verir."

 

Bu ayeti kerimede iyi ve kötü aracılıktan bahsetmektedir; bu her türlü aracılığı içine alır ve bu aracılıkları yapanlar, o işin sevabı veya günahına ortaktır. Söz taşıma da birisinin kötü sözünü veya fiilini başkasına taşıyıp da onların arasının bozulmasına ve aralarında kin ve nefretin meydana gelmesine vasıta olduğu için kötü bir aracılıktır. Ve bu ayetin bahsettiği kötü aracılık yapanlardan sayılır ve o da kötü sözleri söyleyenin günahına ortak olur. Hatta onun günahı daha fazladır.

 

Yine Bakara suresinin 191. ayetinde  buyuruyor ki: "Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür..."

Açıktır ki söz taşıyan kimseler de bu işleriyle insanlar arasında fitne çıkarmakta, kinler, düşmanlıklar, sevgisizlikler, hatta nice kavgalara, ayrılıklara vesile olmaktadırlar.

 

Yine Ra'd suresinin 25. ayetinde şöyle buymaktadır: "Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi kesen ve yer yüzünde bozgunluk yapanlar var ya, işte  onlar içindir Allah'ın laneti ve ahiret yurdunun kötü azabı!"

Bu ayetten söz taşımacılığın haramlığını ve ne kadar kötü bir amel olduğunu ve ne kadar büyük bir vebalinin olduğunu anlıyoruz. Zira biliyoruz ki Allah mu'minler arasında birleştirmeyi, dostluk icat etmeyi, emrediyor. Ama söz taşıyan kimse kendi ameliyle onlar arasındaki bağı koparıyor ve bu vesileyle fesat ve bozgunculuğa vesile oluyor; onun için böyle bir insanın da haline Allah'ın laneti ve azabı şamildir. Allah hepimizi korusun.

 

Bir de hadisler açısından söz taşımanın nasıl bir günah olduğunu görelim:

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.a): "Sizin en kötülerinizi size haber vereyim mi?" "Evet ya Resulallah." dediler. Buyurdu: "Söz taşıyarak dostların arasına ayrılık salan ve temiz kimseler için kusur arayanlar."         

                                                                                                           (Bihar-ül Envar,c.75, s.264)

 

Yine şöyle buyurdu: "Kötü sözleri birisinden başkasına taşıyan cennete girmeyecektir."

                                                                                                       (Mizan-ül Hikme, c.10, s.202)

Tövbe edip de telafi etmeden ölürse elbette .

 

Yine şöyle buyuruyor: "Söz taşıma ve kincilik ateştedir. Bu ikisi Müslüman'ın kalbinde yer almaz ."          

                                                                                                         (Mizan-ül Hikme, c.3, s.498)

 

Bir başka hadiste de şöyle yer almaktadır: "Gıybet ve söz taşımaktan sakın; zira gıybet oruç bozar, sevabını yok eder ve söz taşıma kabir azabına vesile olur."

                                                                                                            (Bihar-ül Envar, c.77, s.67)

 

Yine Efendimiz (s.a.a)'den şöyle nakledilmiştir: "Ben miraca götürüldüğümde, başı domuz başı, bedeni ise eşek bedeni gibi olan ve bir milyon çeşit azaba müptela olan bir kadını gördüm?" Resulullah'a "Onun ameli neydi ki bu azaba çaptırılmıştı?" diye sorulunca şöyle buyurdu: "Bu kadının işi söz taşımak ve yalancılık idi."                                 

                                                                                                          (Bihar-ül Envar, c.75, s.264)

 

Hz. Emir-ül Mu'minin Ali (a.s): "Söz taşımaktan kaçın; zira bu iş kin ve düşmanlığı kalplere eker ve insanı Allah'tan ve insanlardan uzaklaştırır."

                                                                                                       (Mizan-ül Hikme, c.10, s.201)

 

Ehl-i Beyt İmamlarının beşincisi olan İmam Muhammet Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır: "Söz taşımaya giden yalancılara cennet haramdır."   

                                                                                                                                 (Usul-i Kafi..)

 

Ehl-i Beyt İmamlarının altıncısı olan İmam Sadık (a.s) ise bu günahın önemini ve doğurduğu sonuçları şöyle açıklamaktadır: "Söz taşımak en büyük sihirlerden, cadılardandır; zira söz taşıyan, dostlar arasında ayrılık salar; araları düz olan kimseler arasına düşmanlık sokar;  bazen bu işle kanların dökülmesine, evlerin yıkılmasına, perdelerin yırtılmasına vesile olur. Söz taşıyan yer yüzüne inen en kötü insandır."

                                                                                                            (Bihar-ül Envar, c.63, s.21)

 

Evet görüldüğü gibi hem Kur'an hemde hadisler açısından söz taşıma fiili en kötü amellerden birisidir ve hakkında azap ve cehennem vaadi verildiği için büyük günahlardandır. Bu amel insanın ahiretini yaktığı gibi, dünyada da hem insanı başkalarının gözünden düşürür, hem de nice fitnelerin, kavgaların, kinlerin meydana gelmesine ve sonuç olarak dostlukların bozulmasına, ailelerin yıkılmasına ve daha nice kötü olaylara yol açar Allah hepimizi bu kötü amelden korusun.

 

Hz. Musa (a.s)'nın zamanında Beni İsrail arasında kıtlık baş gösterdi: Hz. Musa Beni İsrail ile birlikte dua edip Allah'tan yağmur dilediler. Fakat Allah-u Teala şöyle buyurdu: "Aranızda söz taşıyan birisi olduğu için hiç birinizin duasını kabul etmem. Hz. Musa,  "Ya Rabbi o adamı bize tanıt da içimizden çıkaralım." diye arz edince Allah-u Teala şöyle buyurdu: "Ben sizi söz taşımaktan nehy ettiğim halde kendim nasıl başkasının sırrını açarım. Sonra hep beraber tövbe ettiler; o adam da tövbe ettiği için yağmur yağmaya başladı."

                                                                                                         (Vesail-üş Şia, Kitap-ül Hac) 

 

 

SÖZ TAŞIMANIN ANLAMI VE ÇEŞİTLERİ

 

Alimlerimiz söz taşımayı şöyle açıklamışlardır: Arapça'da "nemime" diye tabir edilen söz taşıma, birinin söylediği kötü sözü alıp hakkında söylenen kimseye taşıması ve bu sırrı una söylemesine denir. Eğer sözü söyleyen kimse bunun ona söylenmesine razı olmazsa ki genellikle böyledir, o zaman gıybet günahı da buna eklenmiş olur. Öte yandan söz taşımanın doğurduğu sonuçlar ne kadar kötü ve ağır olursa,  onun cezası da o kadar ağırlaşır.

O adamın sırrını hakkında söylenene değil, bir başkasına da açarsa bu da söz taşıma kapsamına girer ve günahtır. Hatta o adamın sırrı bir kusur ve ayıp olmaz, ama onun başkasına söylenmesine razı olmazsa, bunun da başkasına söylenmesi günahtır. Mesela bir adamın bir şeyini mesela altınını bir yerde sakladığını görürse, onu başkalarına söylemesi haramdır.

Yine söz taşımak, başkalarının sırrını açmak, ister sözle, ister işaretle, ister herhangi bir hareketle olursa olsun, hepsi aynıdır.ve haramdır. Önemli olan o adamın sırrını açmamaktır.

Elbette eğer bir yerde Müslüman'ın hakkı zay ediliyorsa veya günahsız bir kişi suçlanıyorsa, haksız yere mahkum ediliyorsa ve ondan şahit yapması isteniyorsa, orada o sırrı açabilir ve doğruyu söyleyebilir.

 

 

SÖZ TAŞIYAN KİMSENİN KARŞISINDAKİ VAZİFEMİZ

 

    Eğer birisi bize birisinin hakkında bir şey nakleder ve "Filan adam, filan şeyi senin hakkında söyledi." derse onun karşısında altı vazifemiz vardır.

 

1- Onun sözüne inanmamak; zira bu işi yapan adam faasıktır ve Allah-u Teala buyuruyor ki "Faasık birisi size haber getirdiğinde, araştırmadan hemen kabul etmeyin."

                                                                                                                       (Hucurat suresi, 6)

 

2- Söz taşıyan kimseyi nasihat edip yaptığı bu kötü işten sakındırmak; zira emr-i bil-maruf ve nehy-i anil-münker farzdır.

 

3- Onu tövbe etmediği müddetçe bu yaptığı kötü işten dolayı sevmemek;  zira Allah söz taşıyanı sevmez ve Allah'ın sevmediği kişiyi sevmek caiz değildir.

 

4- Onun söylediği bu sözden dolayı hemen, kendisinden bu söz nakledilen kimse hakkında kötü düşünmemek. Zira Allah-u Teala buyurur ki: "Ey imam edenler, çoğu zanlardan kaçının; zira zanların bir kısmı günahtır.."   

                                                                                                                     (Hucurat suresi, 12)

 

5- O adamın getirdiği bu söz üzerine hemen araştırmaya koyulup, acaba doğru mu, yanlış mı diye tecessüs etmeye koyulmamak ve onu hiç duymamış gibi farz etmek; zira Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Birbirlerinizin gizli şeylerini araştırmayın."

                                                                                                                     (Hucurat suresi, 12)

 

6- O adamın getirdiği sözleri başkasına açıklamamak; zira bunu yaparsak biz de onun durumuna düşmüş oluruz ve söz taşıyan, gıybet eden sayılırız.

 

Bu arada ibret verici bir olayı da sizlere aktarmakta fayda görüyoruz. Bir gün bir köleyi satmak isteyen birisi, almak isteyen müşteriye bunun hiçbir kusuru yoktur, sadece söz taşımacılığı dışında. Müşteri sakıncası yoktur deyip köleyi alıp eve gider. Bir gün köle efendisinin hanımına der ki "Efendi seni sevmediği için bir cariye almak istiyor." O yattığı sırada eğer hançeri alıp da boğazının altından birkaç kıl kesip bana verirsen, ben de o kıllarla cadı yapıp onu sana aşık ederim. Öte yandan da gidip efendisine der ki; "Karın bir başkasına aşık olmuş ve seni öldürmek istiyor. Sen kendini yalan yere uyuyor olarak gösterip onun ne yapmak istediğini seyret."  Zavallı adam da ona inanarak öyle yapar. Bir de bakar ki kadın gece vakti elinde bir hançer ona yaklaşıyor; onun sakalından tutacağı sırada adam yerinden fırlayıp zavallı kadını hançerle öldürür. Öte yandan kadının akrabaları da gelip adamı öldürür. Derken onun da akrabaları gelip öç almaya kalkışırlar ve arada nice günahsız kanların dökülmesine vesile olur. Allah-u Teala  fitne ve fitnecilerden ve bütün günahlardan hepimizi korusun.

Şunu da hatırlatmak gerekir ki bu işin en kötü türlerinden birisi, zalim yöneticiler lehine casusluk yapıp mazlum ve günahsız insanları zalimlere tanıtmak ve onların mahkum edilmesini ve hapislere,  işkencelere maruz kalmasını sağlamaktır.

 

Bu konuda bir hadis Resul-i Ekrem (s.a.a)'den vererek konuya son vermek istiyoruz; şöyle buyurmaktadır: "Müslüman kardeşi hakkında bir zalim sultana ispiyonluk eden kimsenin, Allah bütün amellerini boşa çıkarır. Eğer bu casusluk ve ispiyonluk yüzünden o Müslüman kötülük veya eziyette maruz kalırsa, Allah onu cehennemde Firavun'un veziri olan Haman'ın yanında yer verir."

                                                                                           (Kenz-ül Ummal, hadis: 7545)  

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız | Îletişim için |

  Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de 'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM